de
en
ABRAKADABRA ABRAKADABRA ABRAKADABRA ABRAKADABRA ABRAKADABRA

§ 1   De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle contractuele relaties mett Speeltaalschool Amsterdam, tenzij anders vermeld. De speeltaalleidsters zijn niet bevoegd om mondelinge of schriftelijke afspraken met de contracthouder te maken die afwijken van de voorwaarden.

§ 2   Één lesperiode duurt 12 of 16 weken en geldt alleen voor de in het contract genoemde locatie, in groepen geleid door één speeltaalleidster. De Speeltaalschool Amsterdam is verantwoordelijk voor het kiezen van de speeltaalleidster voor de desbetreffende groep. Andere zorgmaatregelen maken geen deel uit van het contract. De locaties worden, waar nodig, voorzien van de ondersteuning van de contracthouder, die voor de gehele looptijd van het contract zorg draagt voor het welzijn van het kind.

§ 3   De kosten zijn vermeld op de website en zijn vrij BTW. Vóór het begin van de lesperiode wordt de vergoeding volledig vooraf voldaan. Afwijkende regelingen voor de betaling van de vergoeding worden bepaald in de bijzondere overeenkomsten. Niet wettelijk erkende verrekeningen zijn niet toegestaan.

§ 4   De afgesloten contracten voor een lesperiode bevatten een vast aantal uren taallessen. Vinden deze uren niet plaats (bijvoorbeeld door sluitingstijden van de locaties, schoolvakanties, feestdagen, enz.), dan worden de uren die tijdens de looptijd van de contract periode zijn vervallen gratis ingehaald aan het einde van elke lesperiode. In onderlinge overeenstemming kunnen alternatieve termijnen worden afgesproken. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er in principe geen taallessen. Voor elke taalles die een individuele leerling mist (buiten toedoen van de Speeltaalschool Amsterdam), is de Speeltaalschool Amsterdam niet verantwoordelijk voor terugbetaling van het betreffende lesuur en/of het inhalen van de gemiste uren.

§ 5   Contractnemers hebben een beperkte aanspraak op uitgevallen speeltaallessen. Uitgevallen lessen kunnen worden ingehaald, verdere reclamaties van de contracteur zijn uitgesloten.

§ 6   De speeltaallessen vinden, met uitzondering van een proefles, alleen plaats als er bij het begin van de contractperiode, een aantal van tenminste zes kinderen/deelnemers (minimum groepsgrootte) zich aangemeld heeft bij de Speeltaalschool Amsterdam. De Speeltaalschool Amsterdam heeft het recht om de al afgesloten contracten te ontbinden of te beëindigen, waarbij terugbetaling van de vergoedingen die op voorhand van deze overeenkomst zijn  gemaakt plaatsvindt,  indien ten tijde van de opzegging wordt  vastgesteld dat de minimale grootte van de groep niet wordt bereikt.

§ 7   Bij in gebreke blijven van betaling door de contractnemer wordt voor elke herinnering € 15,00 in rekening gebracht. Bij verder in gebreke blijven van betaling wordt het kind/deelnemer van de contractnemer van de speeltaallessen uitgesloten en een rechterlijke betalingsprocedure zal worden gestart. De kosten in verband met de aanstelling van een advocaat zijn ook voor rekening van de contractnemer.

§ 8   Tenzij anders bepaald in § 5 is de Speeltaalschool Amsterdam niet aansprakelijk voor schade claims van de contractnemer voor contractueel plichtsverzuim of wegens andere wettelijke bepalingen zoals het niet nakomen van contractonderhandelingen en onrechtmatige handelingen in geval van opzet of schuld. §1 is niet van toepassing op de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of aansprakelijkheid voor het schenden van de contractuele verplichtingen, die essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of de verplichting van gegarandeerde eigenschappen of krachtens de Wet Productaansprakelijkheid zijn.

§ 9   De Nederlandse wetgeving is op dit contract van toepassing.

 

Algemene voorwaarden per 1 augustus 2017